Opzoekmogelijkheden - druk op de grijze knop voor de websiteRijksarchief


ARCHIEFBANK VLAANDEREN

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox.

Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe. Een ideaal hulpmiddel dus voor het opsporen van bijkomend materiaal voor je stamboomonderzoek.


ARIADNE

Ariadne is de naam van het genealogisch informatiesysteem van Familiekunde Vlaanderen, een geïntegreerd geheel van databanken, documenten en programma's met betrekking tot de genealogie. Aanvankelijk was dit systeem enkel te raadplegen in de genealogische documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen, nu ook op internet.


BEA-DATABANK

In de achttiende en de negentiende eeuw vertrokken meer dan twee miljoen Europeanen naar De Nieuwe Wereld, waaronder 200 000 Belgen. Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem beschikt over een databank waarin ongeveer 110 000 personen terug te vinden zijn die geëmigreerd zijn naar Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast is ook nog bijkomende informatie over deze emigranten beschikbaar, zoals passagierslijsten van de Red Star Line en andere rederijen.


DATABASE AKTEN WEST-VLAANDEREN

Dit vrijwilligersproject loopt al sinds 1999 in het Rijksarchief Brugge. In de loop der jaren werkten verschillende vrijwilligers eraan mee, waaronder ook enkelen vanuit het Rijksarchief Kortrijk.

De oorspronkelijke bedoeling was het repertoriëren en ontleden in een databank van alle West-Vlaamse 19de-eeuwse huwelijksakten. Na verloop van tijd werden ook andere gegevens opgenomen, uit andere akten van de registers van de burgerlijke stand (geboorten en overlijdens) en uit akten van de parochieregisters, uit staten van goed, erfenisaangiften, enz.

Niet alleen genealogen overal ter wereld kunnen hieruit een schat aan informatie puren, ook universitaire middens maken er dankbaar gebruik van voor historisch-demografisch onderzoek.


DIGITALE HISTORISCHE KRANTEN

De laatste jaren is het aanbod aan gedigitaliseerd historisch krantenmateriaal exponentieel toegenomen. Dat is geweldig nieuws voor genealogen en familiekundigen, omdat historische kranten onverwachte informatie kunnen bevatten over je voorouders of verwanten.

Waren je voorouders winnaars van sportwedstrijden ? Slachtoffers (of daders) van misdrijven ? Of plaatsten ze advertenties in kranten, zodat je hun toenmalige beroep kan nagaan ? Je kan dit allemaal op het spoor komen in de gedrukte periodieke pers van weleer.

Voor Vlaanderen en voor een groot aantal andere landen kan je nagaan welk historisch persmateriaal er reeds digitaal beschikbaar is via dit zeer mooie overzicht in de Abraham-catalogus van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Vandaag zijn er ook meer dan 360 000 pagina’s Belgisch persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog online toegankelijk.


FAMILIENAAM OPZOEKEN

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis op het spoor te komen. Het opzoeken van de verspreiding van je familienaam via deze website kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders.


GENEALOGISCHE LATIJNSE TERMEN

Download
Genealogische Latijnse termen
Onderzoek in oudere bronnen levert soms problemen op. Het lezen van de teksten is niet altijd eenvoudig en het gebruik van Latijnse woorden en termen in de parochieregisters kan ook voor moeilijkheden zorgen.

Als hulpmiddel kan je onderaan een selectie van frequent voorkomende genealogische Latijnse termen downloaden.
Genealogische Latijnse termen.pdf
Adobe Acrobat document 189.8 KB

GENEANET

Op deze commerciële internationale genealogische site kunnen genealogen het resultaat van hun opzoekingen aanbieden. Via een zoekmachine kan je alle beschikbare stambomen doorzoeken.


GEZINSKAART

Een gezinskaart of gezinsblad is een steekkaart waarop genealogische basisgegevens van het gezin (ouders en kinderen) genoteerd worden. Voor ieder nieuw gezin wordt een nieuw blad genomen.

Download
Gezinskaart
Gezinskaart.pdf
Adobe Acrobat document 563.0 KB

GRAFMONUMENTEN OPZOEKEN

Op onderstaande sites kan je op zoek gaan naar het graf van je voorouders.

Zoeken naar begraafplaatsen van over de hele wereld kan op:

In Vlaanderen en Brussel wordt funerair erfgoed veeleer lokaal ontsloten,


KWARTIERSTAAT

De kwartierstaat is een opstelling van genealogische gegevens van alle voorouders van één persoon (de probandus/a of kwartierdrager/-draagster). Bij elke parentatie verdubbelt het aantal voorouders. In het Frans spreekt men van een tableau d'ascendance, in het Duits van een Ahnentafel en in het Engels van een ancestral chart.

De kwartierstaat kan op verschillende manieren voorgesteld worden: horizontale schikking, verticale schikking, cirkelvormig, halfcirkelvormig of waaiervormig, in lijstvorm. In het geval er ook familiewapens op voorkomen, spreken we van een gearmorieerde kwartierstaat.

Download
Invulformulier kwartierstaat
Invulformulier Kwartierstaat.pdf
Adobe Acrobat document 136.4 KB

NUMMERINGSSYSTEMEN

Een genealogisch nummeringssysteem wordt gebruikt om de familierelaties overzichtelijk voor te stellen. Men maakt daarbij gebruik van Romeinse en Arabische cijfers, hoofdletters, kleine letters en tekens. Ieder individu heeft een eigen nummer. Welk systeem je best kiest, hangt af van de genealogische werkwijze die je gebruikt (opklimmende of afdalende genealogie) en van je persoonlijke voorkeur. Hieronder worden een aantal veel gebruikte genealogische nummeringssystemen weergegeven:

A. Opklimmende genealogie (beginnend bij jezelf)

Het Kekulé-systeem

De persoon of personen van wie men uitgaat is de proband of kwartierdrager. In het Latijn wordt dit probandus (m) / probanda (v). De proband krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc.

Voorbeeld:

[Eerste generatie]
1. Proband

[Tweede generatie]
2. Vader
3. Moeder

[Derde generatie]
4. Vaders vader
5. Vaders moeder
6. Moeders vader
7. Moeders moeder

[Vierde generatie]
8. Vaders vaders vader
9. Vaders vaders moeder
10. Vaders moeders vader
11. Vaders moeders moeder
12. Moeders vaders vader
13. Moeders vaders moeder
14. Moeders moeders vader
15. Moeders moeders moeder

Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de proband, heeft iedere man een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl iedere vrouw een oneven nummer heeft, namelijk dat van haar man + 1.

Per voorouder wordt het kwartiernummer weergegeven, zijn/haar naam, geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk. Soms volgt daaronder een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Dit Kekulé-nummeringssysteem wordt ook de Sosa-methode of de Eytzinger-methode genoemd.

B. Afdalende genealogie (beginnend bij de oudst bekende voorouder)

De methode d'Aboville

De methode d’Aboville is een decimaal systeem. De nummering begint met de oudst bekende voorouder. Deze krijgt nummer 1.

Aan elke directe nakomeling wordt dan het nummer van de vader of moeder gegeven, gevolgd door een eigen nummer dat de geboortevolgorde van deze nakomeling weergeeft.

Als er sprake is van meerdere huwelijken, gebruikt men een kleine letter van het alfabet (a voor een eerste huwelijk, b voor een tweede,…) .

Wanneer men het aantal cijfers in een getal ziet, weet men het aantal generaties dat een nakomeling verwijderd is van diens oudst bekende voorouder.

Voorbeeld:

1. Voorouder
          1.1 Kind
                  1.1.1. Kleinkind
                           1.1.1.1. Achterkleinkind
                           1.1.1.2. Achterkleinkind
                  1.1.2. Kleinkind
                           1.1.2.1. Achterkleinkind
         1.2. Kind
                  1.2.1. Kleinkind
                  1.2.2. Kleinkind
                  1.2.3. Kleinkind

Klassiek genealogisch nummeringssysteem

Hierbij krijgen de generaties een Romeins cijfer en de kinderen een Arabisch cijfer.

  • Bij niet verder uitgewerkte takken: de kleinkinderen een hoofdletter met een insprong, de achterkleinkinderen een kleine letter met een dubbele insprong, de achterachterkleinkinderen een dubbele kleine letter en een driedubbele insprong.
  • Bij de kinderen die verder zullen behandeld worden, schrijft men "volgt" en het volgende Romeinse cijfer. Zijn er meerdere kinderen die volgen, dan voeg je bij het Romeinse cijfer ofwel bister enzovoort bij ofwel een cijfer of kleinere letter (bv. V a, V b; V bis, V ter; V1, V2)

Voorbeeld:

[Eerste generatie]
I. Oudste voorouder
         I.1. Kind (volgt)
         I.2. Kind
                  I.2.A. Kleinkind
                           I.2.A.a.a. Achterkleinkind

[Tweede generatie]
II. [Kind I.1.]
         II.1. Kind
                  II.1.A. Kleinkind

Methode de Meurgey de Tupigny

Hij gebruikt voor elke generatie een Romeins cijfer, een Arabisch cijfer voor ieder kind, een hoofdletter met een insprong voor een kleinkind, een kleine letter met een dubbele insprong voor elk achterkleinkind en een punt met driedubbele insprong voor elk achterachterkleinkind. De verschillende takken worden aangeduid door een Romeins cijfer gevolgd door een Arabisch cijfer (bv. IV-1, IV-2, IV-3.)

Voorbeeld:

I Voorouder
         II-1 Kind
                  III-1 Kleinkind
                           IV-1 Achterkleinkind
                           IV-2 Achterkleinkind
                  III-2 Kleinkind
                  III-3 Kleinkind
                  III-4 Kleinkind
         II-2 Kind
                  III-5 Kleinkind
                           IV-3 Achterkleinkind
                           IV-4 Achterkleinkind


ODIS DATABANK

De ODIS-databank bevat gegevens over de geschiedenis van het middenveld in Vlaanderen en België.

De ODIS-databank bevat gegevens over:

  • organisaties of intermediaire structuren
  • personen en families die in het middenveld actief waren
  • gebeurtenissen en gebouwen verbonden met hun geschiedenis
  • periodieken en archieven van en over deze entiteiten

INDICES EN KLAPPERS

Via de zoekmachine 'Dataindexen' kunnen in één beweging indices en klappers van verschillende documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen doorzocht worden.


OUDE MATEN EN GEWICHTEN

Het naslagwerk van Paul Vandewalle (P. Vandewalle, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg (Gent 1984)) werd bewerkt door Familiekunde Vlaanderen:

Kwartier Brussel: Meierij Kampenhout

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van 16 1/3 voet: 0,00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 Z/3 voet: 0,00254735 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Kapelle-op-de-Bos

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Puurs: 0,003144 ha 3. van Brussel van 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 4. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Gaasbeek

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel van 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 3. van 19 1/3 voet: 0,00283282 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha 5. Leuvense van 16 1/2: 0.00221163 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Grimbergen

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 3. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 4. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 5. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Merchtem

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Puurs: 0,003144 ha 3. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 4. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 5. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 6. van 20 voet: 0,00303156 ha 7. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Rhode

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Vilvoorde

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 50,08 l (Big) 48,48 l (Tres) 54,2 l (Coopl) 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten
E: de havermaat: 1 sister: 57,177 l (Big) 65,24 l (Tres) 67,85 l (Coopl)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Leuven: Meierij Leuven

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 18 1/3 voet: 0,00273041 ha 2. de Leuvense roede van 19 1/3 voet: 0,00303640 ha 3. de Leuvense roede van 20 voet : 0,00324941 ha D: de korenmaat: 1 halster: 29,238 l 1 mud = 8 halster = 16 molenvaten = 32 quarten
E: de havermaat: 1 halster: 34,504 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

 

MEER INFO via de knop


OUDE VLEIVORMEN

Bijv. :

Adewijf : Hadewijch
Adicwijf : Hadewijch
Adin : Ado, Saladin
Admirael : Lamoraal
Admiralis : Lamoraal
Adriaen(kin) : Adrianus
Aechte :Agatha
Alijtken : Adelheid
Alin : Alaard
Alise : Adelheid
Alison : Adelheid
Alite : Adelheid
Aelcoy : Adelheid
Aelkin : Alaard
Aernekin : Arnoud
Aernoud : Arnoud
Aernoul : Arnoud
Agelis : Achilles


PERSOONSFICHE

Op een persoonsfiche is plaats gereserveerd voor alle primaire en een aantal secundaire gegevens betreffende één persoon.

Download
Persoonsfiche
Persoonsfiche.pdf
Adobe Acrobat document 282.3 KB

GENEALOGISCHE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 

Genealogen gebruiken verschillende symbolen en/of afkortingen om gebeurtenissen aan te duiden zoals geboorte, doopsel, verloving, huwelijk, overlijden, begrafenis. Hoewel sommige tekens een internationaal karakter vertonen, zijn sommige symbolen eigen aan een bepaald land. Zo gebruikt Vlaanderen een aantal eigen tekens onder invloed van Michiel Mispelon die ervoor pleitte dat de gebruikte symbolen zouden voorkomen op een gewone schrijfmachine. Genealogische programma's gebruiken bij voorkeur afkortingen in plaats van symbolen.

Download
Genalogische symbolen en afkortingen
Genealogische symbolen en afkortingen.pd
Adobe Acrobat document 606.9 KB

ZOEKMACHINES BRUSSEL

Familiekunde Vlaanderen regio Brussel maakte een handig overzicht van diverse doorzoekbare databanken. Met de zoekmachines op deze pagina kan je zoeken naar publicaties in de catalogi van verschillende bibliotheken, bibliotheeknetwerken en archiefinstellingen. Vul in wat je wil zoeken en klik op Zoek. Je komt dan terecht op de catalogus van de bibliotheek, het netwerk of het archief waarin je zocht.